top of page

เลข ฆพ 280/2566

WISP MASK, FABRIC FRAME, W/MAGNETIC CLIPS,INT

    • เป็นหน้ากากชนิดครอบจมูก ใช้กับเครื่อง CPAP / BiPAP
    • สามารถใช้งานแบบส่วนบุคคลหรือในสถานพยาบาล
    • เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม ที่แพทย์สั่งใช้เครื่อง CPAP / BiPAP
bottom of page